17. tema
DRUŽINSKI KRIŽEV POT

Nekaj besed o križevem potu

Križev pot spada k ljudskim pobožnostim, h katerim prištevamo med drugim tudi rožni venec, litanije in moli­tvene ure. V krščanski duhovnosti ima zelo velik pomen. Komaj kaj drugega tako vpliva na človekovo spreobrnje­nje kakor prav hoja za trpečim Gospodom. Zato je ta molitev še posebej primerna za postni čas, na romanjih in pri duhovnih vajah. Največji apostol širjenja molitve križevega pota je bil sv. Leonard Portomavriški (+ 1751), ki je blagoslovil kar 576 novih križevih potov.

Križev pot je odlična kontemplativna molitev, ki so jo najprej poznali romarji v Jeruzalemu. Hodili so – in še danes hodijo – po poti, po kateri je šel s križem na Kalvarijo sam Gospod. Ko molimo to priljubljeno mo­litev, z Jezusom sočustvujemo in podoživljamo njegovo trpljenje ter mu dopustimo, da naša grešna srca upoda­blja po svojem presvetem Srcu. Tako so delali svetniki. Tudi zato so postali sveti.

Pri molitvi križevega pota se vživljamo v Kristusovo (v zvezi z njim pa tudi v Marijino) trpljenje od Pilatove smrtne obsodbe pa do smrti na križu in položitve v grob. Naša misel pri zadnji postaji že spremlja Gospoda preko groba, do njegovega zmagoslavnega vstajenja. Pred na­šimi duhovnimi očmi je celotna velikonočna skrivnost, Kristusovo trpljenje in vstajenje, ter s tem naše odreše­nje.

Premišljevanje in podoživljanje Jezusovega trplje­nja nam zelo pomaga na poti do svetosti. To je poljski svetnici Favstini Kowalski nazorno razodel Jezus sam: »Ena ura premišljevanja o mojem bridkem trpljenju

 je večje zasluženje kakor pa celo leto bičanja do krvi« (Dnevnik, št. 369). Ko molimo križev pot, se poglablja­mo v Gospodovo neizmerno ljubezen do nas in smo te ljubezni tudi deležni. Skrušeni gledamo vanj, ki smo ga prebodli (prim. Jn 19,37). Presunjeni se kesamo svojih grehov ter se odvračamo od njih. Umrli in poveličani Odrešenik nam v obilni meri deli darove Svetega Duha, zlasti največjega med njimi – ljubezen. V nas zelo raste in se poglablja ljubezen do trpečega Kristusa. Tako lažje izpolnjujemo njegovo voljo in dozorevamo v svetosti.

Križevega pota ne molimo le skupaj v cerkvi ali kapeli (besedilo v navadnem tisku voditelj, besedilo v krepkem tisku vsi), ampak v veliko duhovno korist in tolažbo tudi posamezniki, npr. bolniki, invalidi in starejši. Naj vsem molivkam in molivcem na Marijino priprošnjo dobri Bog bogato povrne.

 


Družinski križev pot

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Amen.

Uvod

O pridite stvari, kaj, glejte, se godi,

edini Božji Sin strašno za nas trpi.

Gospod Jezus, Sin Device Marije, trideset let si pre­živel v nazareški družini. S tem si pokazal pomen dru­žinske skupnosti in ji pridobil milosti, ki so potrebne za odgovorno in srečno skupno življenje. Zvezo med kršče­nim možem in ženo si povzdignil v zakrament, ki je vir milosti za zakon in družino. Na poseben način si se za družine žrtvoval, ko si hodil po križevem potu. S smrtjo in vstajenjem si vsako družino odrešil ter jo povabil, naj se s svetim krstom in svetim zakonom vključi vate ter zaživi tvoje življenje. V duhu te hočemo spremljati na križevem potu in te prositi za vse družine, da bi bile čim­bolj podobne nazareški. Na priprošnjo Božje Matere, kraljice družine, nas utrdi v zavesti, da smo za duhovno rast družin vsi odgovorni.

 

1. postaja

Razbičan, zapljuvan in kronan, zasram’van,

pred sodni stol zdaj gre, nedolžen v smrt izdan.

Pilat obsodi Jezusa na smrt

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Jezus, kot nedolžno Jagnje si molče sprejel krivično obsodbo na smrt, da bi v naših družinah bili drug do drugega pravični in se ne bi obsojali, temveč bi se spo­štovali in ljubili ter si med seboj odpuščali. Če bližnjega obsojamo, v njem obsojamo tudi tebe. Naročil si: »Ne obsojajte in ne boste obsojeni« (Lk 6,37). Obsojen si bil na smrt, da bi bile družine odprte za nova življenja in ne bi nikoli še nerojenih otrok obsodile na smrt.

Usmiljeni Gospod, odpusti nam vse grehe zoper ljubezen v družini. Naj bomo drug do drugega usmi­ljeni in si med seboj vse žalitve iskreno odpuščamo. Pomagaj nam, da bo v naših družinah zavladala Bož­ja ljubezen in edinost. Gospod, hvala ti za tiste druži­ne, ki se povezujejo z drugimi družinami in si iskreno prizadevajo, da bi živele po tvoji volji! Posebej hvala za družine, ki so pripravljene sprejeti in vzgojiti večje število otrok!

Marija, kraljica družine, varuj in vodi vse družine, da bodo napredovale v medsebojni ljubezni in edinosti ter bodo vedno izpolnjevale Božjo voljo.

Usmili se nas, o Gospod.

Usmili se nas.

 

2. postaja

Glej, križ mu nalože na ranjene rame;

objame ga voljno in nese vseh dolge.

Jezus vzame križ na svoje rame

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Zasramovani in ponižani Jezus, po bolečem bičanju in kronanju s trnjem so ti naložili še težki križ. Molče si ga objel ter z njim sprejel vse križe in težave zakonske­ga in družinskega življenja, da bi vse družine odrešil in posvetil. Že prerok Izaija je zapisal o tebi: »V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine« (Iz 53,4).

Jezus, naše pribežališče, vemo, da moramo nositi vsak svoj križ pa tudi križe drug drugemu, kakor nam naroča apostol Pavel: »Nosite bremena drug drugemu in tako boste izpolnili Kristusovo postavo« (Gal 6,2). Osrečujoče skupno življenje je možno le tedaj, kadar ob spoštovanju drugačnosti drug z drugim potrpimo, si med seboj vedno znova odpuščamo, se trudimo za prijaznost in iz ljubezni drug drugemu služimo.

Marija, pomoč kristjanov, izprosi nam pri svojem Sinu tistih milosti, ki so potrebne, da bomo vdano no­sili bremena drug drugemu in vsak svoj križ.

Usmili se nas, o Gospod.

Usmili se nas.

 

3. postaja

Opešal je v močeh, podre ga križ, naš greh;

vtopljen v dolge sveta leži potrt na tleh.

Jezus pade prvič pod križem

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Jezus, neskončna dobrota, križ je bil pretežak, ti pa si bil do konca izmučen, zato si padel, padel iz ljubezni do nas. – Tudi družine doživljajo padce, ko pridejo različne nesreče, bolezni, neuspehi, smrt in druge težke preizku­šnje. Nekatere živijo v nevzdržnih gmotnih razmerah. Ob vsem tem človek kaj lahko izgubi pogum in upanje ter se ne more potolažiti.

Dobri Gospod, takrat ko bo najhuje, pomagaj dru­žinam, da ne bodo izgubile poguma in upanja. Naj jih krepijo besede Svetega pisma: »Kdor zaupa v Gospo­da, je kakor gora Sion: se ne gane, ostane na veke« (Ps 125,1). Spodbudi nas, da bomo družinam v stiski radi priskočili na pomoč. Ko pomagamo njim, poma­gamo tudi tebi. Kadar bo nam samim težko in bomo padli pod križem, nas okrepi, da bomo odločno vstali in s tvojo pomočjo hodili naprej.

Marija, Mati Božje milosti, izprosi družinam mi­lost, da bodo vedno premagale vse težave in šle pogu­mno za tvojim Sinom po poti križa in vstajenja.

Usmili se nas, o Gospod.

Usmili se nas.

 

4. postaja

O žalostni spomin, ko Mater sreča Sin,

bridkosti meč ji gre do srca bolečin.

Jezus sreča svojo Mater

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Jezus, Božji in Marijin Sin, tvoje srečanje z Materjo Marijo je bilo srečanje dveh najsvetejših Src, ki se ne­izmerno ljubita. Koliko srečanj je bilo v življenju med vama, a takšnega, tako bolečega, še ne! – V zakonu in družini gre za neprestana srečevanja: osrečujoča in bole­ča, površinska in globoka, iz ljubezni pa tudi brez nje. Ni mogoče živeti drug brez drugega in tudi ne drug mimo drugega. »Gospod blagoslavlja le tam, kjer je sloga,« môlimo v psalmu.

Gospod Jezus, ti si za svetost družin toliko trpel, naj tvoje trpljenje obrodi obilne sadove svetosti. Zakonci naj bodo zvesti privolitvi, ki so jo dali pri sklenitvi za­kona. Tako bodo zvesti v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju ter se bodo ljubili in spoštovali vse dni svojega življenja. Mladi naj bodo vedno v prijateljstvu s teboj in s tvojo Materjo, da jih bosta vidva obvarovala pred stranpotmi.

Marija, Mati in kraljica družine, ti si Mati popol­ne ljubezni. Vodi družine k svojemu Sinu in k njegovi ljubezni.

Usmili se nas, o Gospod.

Usmili se nas.

 

5. postaja

Omagal Jezus je od teže križeve.

O Simon, sprejmi križ, Gospoda usmili se.

Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Dobri Jezus, Simon iz Cirene ti je pomagal nositi križ. S hvaležnostjo si sprejel njegovo pomoč. – Naj tudi mi pomagamo v naših družinah tistim, ki so s svojim življe­njem podobni mlajšemu sinu v Jezusovi priliki o izgu­bljenem sinu, da bi se vrnili v Očetovo hišo. Pomagati pa bi morali tudi tistim, ki se ravnajo po zgledu starejšega sina, ki mlajšega noče sprejeti in mu odpustiti, ko se ta skesan vrne domov.

Gospod Jezus, spodbujaj nas, da bomo več storili za rešitev in poglobitev družin. Državni zakoni naj ščitijo in pospešujejo njihovo trdnost in stanovitnost. Mladi naj se dobro in odgovorno pripravljajo na krščanski zakon ter na skupno družinsko življenje. Gospod, hva­la ti za tiste fante in dekleta, ki čas priprave preživijo po tvoji volji! S svojim zglednim krščanskim življenjem in molitvijo hočemo biti vsem mladim v oporo.

Devica Marija, pomoč kristjanov, pomagaj druži­nam, da bodo postale svetel zgled vere, upanja in lju­bezni.

Usmili se nas, o Gospod.

Usmili se nas.

 

6. postaja

S prtom Veronika obriše Jezusa,

zato ji da spomin obličja svetega.

Veronika poda Jezusu potni prt

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Jezus, vir življenja in svetosti, Veronikino plemenito dejanje si po Božje poplačal s svojim vtisnjenim obli­čjem na prtu in v njenem srcu. – V nekaterih družinah so otroci ali odrasli s posebnimi potrebami, umsko ali telesno drugačni. Pogosto kdo v družini trpi, drugi člani pa se v njegovo bolečino ne vživimo in nismo pripra­vljeni priskočiti na pomoč. Tudi trenja med starejšimi in mlajšimi dostikrat povzročajo trpljenje. Koliko izmuče­nih Jezusovih obrazov je po naših družinah!

Jezus, večni Sodnik, pri vesoljni sodbi nas boš oce­njeval tudi po tem, kakšni smo bili do svojih najbližjih. Če smo bili do njih dobri in usmiljeni, bomo zaslišali tvoje osrečujoče besede: »Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili« (Mt 25,40). Pomagaj nam, da bo po vseh družinah zavla­dala medsebojna ljubezen in družinska sreča.

Marija, začetek našega veselja, s prtom svoje pri­prošnje obriši izmučene obraze po naših družinah ter jim prinesi družinsko radost in srečo.

Usmili se nas, o Gospod.

Usmili se nas.

 

7. postaja

Slabosti ves prevzet Zveličar pade spet,

oh, grehi ga teže, ki jih ponavlja svet.

Jezus pade drugič pod križem

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Jezus, goreči ljubitelj duš, ponovno si padel pod težo križa in tako pridobil Božjo pomoč tudi za neurejene družine, da bi našle rešitev, ki bo po tvoji volji. Tudi znotraj urejenih družin večkrat prihaja do razočaranj, nezaupanja, sumničenj, ljubosumnosti in medsebojnih obtoževanj ter celo do nasilja. Mnogi starši trpijo, ker so se njihovi otroci oddaljili od vere v Boga in zašli na kriva pota.

Usmiljeni Gospod, daj nam moči, da bomo neureje­nim in ranjenim družinam kar največ pomagali. Zlasti se hočemo zavzemati za tiste družine in njihove posa­mezne člane, ki doživljajo zapostavljanja in celo kri­vice. Če tudi sami v družini občutimo različne težave, jih bomo reševali z molitvijo in pogovorom. Družinsko srečo je treba gojiti in se zavestno ogibati nevarno­stim, ki bi jo lahko ogrozile. Tako bodo naši domovi postali kraji zdravljenja človeških slabosti.

Marija, kraljica miru, pomagaj vsem družinam, da bodo živele v miru in slogi.

Usmili se nas, o Gospod.

Usmili se nas.

 

8. postaja

Usmiljene žene, ne jokajte za me,

le zase in svoj rod točite zdaj solze.

Jezus nagovori jeruzalemske žene

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Jezus, goreči ljubitelj duš, jeruzalemske žene si opomi­njal, naj jokajo nad seboj in nad svojimi otroki. – Spodbu­di tudi naše starše, naj bodo velikodušni v službi novemu življenju ter naj z ljubeznijo vzgajajo svoje otroke. Posre­dujejo naj jim zaklad vere ter ljubezen do tebe in bližnje­ga. Otroci naj bodo deležni ljubezni obeh staršev, da jo bodo pozneje sami posredovali naprej. Starši naj pozorno spremljajo človeško in krščansko zorenje mladih.

Skrbni Odrešenik, pomagaj staršem, da bodo v dru­žini svojim otrokom prvi oznanjevalci vere. Vzgajajo naj jih z zgledom, besedo, molitvijo in žrtvijo. Navaja­jo naj jih na človeške in krščanske vrednote, na moli­tev in delo. Iz takih družin bodo prihajali dobri poklici za družbo in Cerkev. Gospod, hvala ti za tiste starše in druge vzgojitelje, ki zavzeto in odgovorno izvršujejo svoje poslanstvo!

Marija, Mati dobrega svéta, stoj ob strani vsem staršem in drugim vzgojiteljem ter jim svetuj pri odgo­vorni vzgoji otrok.

Usmili se nas, o Gospod.

Usmili se nas.

 

 

9. postaja

Zveličar omedli, pod križem spet leži,

o trdo srce, glej, tvoj greh ga žalosti.

Jezus pade tretjič pod križem

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Zaradi naših hudobij potrti Jezus, kako te je moralo boleti, ko si tretjič padel pod križem! Podrli so te grehi, ki jih ponavljamo v svojih družinah. Izgubili smo čut za vrednote, ki so temelj vsake družine. V mnogih družinah je opešala vera in je izginila redna molitev ter obisk ne­deljske in prazniške mašne daritve. Veliko kristjanov ne upošteva Božjih in cerkvenih zapovedi. Protikrščansko javno mnenje zelo negativno vpliva na versko in duhov­no življenje.

Gospod Jezus, naj nas neizčrpna duhovna moč tvo­jega križevega pota vodi do spreobrnjenja. Vsi kristja­ni naj si prizadevamo, da bi živeli po tvojem nauku in tvojih zapovedih. Če kdo globoko pade, naj takoj vstane ter s pomočjo zakramenta sprave, Božje bese­de, svete evharistije, iskrene molitve in pokore zaživi novo življenje.

Marija, pribežališče grešnikov, prosi za nas, ki se z zaupanjem zatekamo k tebi.

Usmili se nas, o Gospod.

Usmili se nas.

 

10. postaja

Ko pride na goro, obleko mu vzemo

in za dolgé sveta še žolča mu dado.

Jezusa slečejo in mu ponudijo vina, z žolčem mešanega

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Neskončno potrpežljivi Jezus, vojaki so strgali s tebe oblačila in te predali mučnemu zasramovanju. S tem si vzel nase tudi vse tegobe prizadetih in razbitih družin. Občutil si brezmejno zapuščenost otrok brez staršev in tistih sirot, katerih starši živijo brez medsebojnega spo­štovanja in ljubezni do lastnih otrok. Zaznaval si bolečo osamelost vdov in vdovcev ter starih in bolnih ljudi, ki se čutijo od vseh zapuščeni. Naše bolečine in grehe si vzel nase, da bi vsem pridobil milost za nov začetek.

Jezus, vsemogočni Bog, pomagaj članom prizadetih in razbitih družin. Naj najdejo moč in tolažbo v tvojem križevem potu in v trpljenju tvoje Matere. Med posame­znimi člani naj zopet zavlada medsebojno razumevanje, spoštovanje in ljubezen. Naj se vsi ravnamo po Božjem načrtu glede zakona in družine ter naj upoštevamo, da je naše telo po Božji volji svetišče Svetega Duha.

Marija, tolažnica žalostnih, potolaži vse zaradi hu­dega trpljenja strte člane družin in jim izprosi milost prenovljenega življenja.

Usmili se nas, o Gospod.

Usmili se nas.

 

11. postaja

Na križ ga polože, razpno roke, noge

in ostri mu žeblji spet rane narede.

Jezusa pribijejo na križ

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Jezus, oče ubogih, pribili so te na križ in ti vzeli vso prostost. Popolnoma oropan vsega, v nepopisnih boleči­nah, si visel na križu med dvema razbojnikoma. – Tudi v zakonski zvezi in družini se človek kdaj počuti, kakor da bi bil pribit na križ. Pred seboj ne vidi nobene rešitve. Podobno je z bolnikom, ki je priklenjen na posteljo, nje­govi domači pa premalo skrbijo zanj.

Usmiljeni Gospod, kadar je kateri član družine v tako težkem položaju, mu prihiti na pomoč in ga po­tolaži. Spodbudi njegove najbližje, da mu bodo poma­gali. Vsi moramo biti ljubeče pozorni do bolnikov in starih ljudi, sicer ob vesoljni sodbi ne bomo zaslišali besed: »Bolan sem bil in ste me obiskali« (Mt 25,36). Če nas bo prizadela neozdravljiva bolezen, jo bomo vdano sprejeli iz Božjih rok ter se skupaj z Jezusom darovali nebeškemu Očetu.

Marija, kraljica mučencev, sprejmi vse trpeče v svo­je materinsko varstvo, da bodo zaživeli v krščanskem upanju in se oklenili tvojega Sina.

Usmili se nas, o Gospod.

Usmili se nas.

 

12. postaja

Na križu Bog visi in sveta teče kri,

za nas umira Bog, žalujte vse stvari.

Jezus umre na križu

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Jezus, daritev za grešnike, s svojo smrtjo na križu si odrešil vse družine. Pred smrtjo si svojo Mater izročil apostolu Janezu in po njem vsem družinam za mater. Ona je ob tvojem umiranju na križu s teboj silno trpela. Takó je tudi sama prispevala, da je postala vsaki družini skrbna mati, priprošnjica in pomočnica. Hvaležni smo ti, dobri Gospod, da si nam dal takó čudovito Mater!

Gospod Jezus, naj bo tvoje trpljenje za družine poživljajoč studenec vere, upanja in ljubezni. V moči križa in vstajenja naj se vedno odločajo za življenje in zvesto hojo za teboj. Posebej se ozri na tiste družin­ske člane, ki se poslavljajo od življenja. Pomagaj jim s svojo milostjo, da se bodo spravili z Bogom in vsemi ljudmi ter bodo dosegli večno srečo v nebesih. Usmili se tudi tistih pokojnih članov naših družin, ki še ne uživajo večne blaženosti pri tebi.

Marija, Mati usmiljenja, priporočamo ti vse dru­žine, da jih izročiš svojemu križanemu in od mrtvih vstalemu Sinu.

Usmili se nas, o Gospod.

Usmili se nas.

 

13. postaja

O Mati žalostna, ki ljubiš Jezusa,

objemaš zadnjikrat Sinu zdaj mrtvega.

Jezusa snamejo s križa in ga položijo Mariji v naročje

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Jezus, Sin Device Marije, položili so te v njeno naro­čje, kakor si bil v njem po svojem rojstvu v Betlehemu. Takrat je tvojo Mater navdajalo veliko veselje, zdaj pa je njeno srce presunil meč bolečin. Vendar je živela v trdnem upanju, da boš poveličan vstal od mrtvih. – Tvoji Materi so podobni tisti očetje in matere, ki so izgubili svoje sinove in hčere ter zato hudo trpijo.

Naš Odrešenik, okrepi in opogumi očete in mate­re, ki so izgubili svoje sinove in hčere v vojnah, pro­metnih nesrečah, zaradi težkih bolezni ali iz drugih vzrokov. Spomni jih na svoj križev pot in na trpljenje svoje Matere. Tu naj vedno najdejo tolažbo in moč za vdano prenašanje svojega križa. Pomagaj tudi tistim staršem, katerih otroci so zašli na pot nevere in gre­šnih dejanj.

Marija, tolažnica žalostnih, potolaži vse starše, ki so v različnih stiskah, in jim izprosi milost, da bodo vdano nosili svoj križ.

Usmili se nas, o Gospod.

Usmili se nas.

 

14. postaja

Bridko objokovan je Jezus v grob dejan,

o grešnik, moli ga, tvoj greh je zdaj opran.

Jezusa položijo v grob

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Jezus, začetnik življenja, tvoja Mati in najožji prijatelji so bili žalostni, ko so te položili v grob. Ti si bil na smrt dobro pripravljen, saj je bilo vse tvoje življenje daritev. Zrno je moralo umreti in pasti v zemljo, da je obrodilo obilo sadu. – Tudi naše družine žalujejo ob grobovih svo­jih članov, ki večkrat odhajajo s tega sveta nepripravlje­ni, nespravljeni s teboj in svojimi sorodniki.

Jezus, upanje v tebi umirajočih, pomagaj kristja­nom, ki se poslavljajo s tega sveta. Naj se dobro pri­pravijo z zakramentoma sprave in svetega maziljenja ter prejmejo tebe v sveti popotnici. Njihove domače potolaži z upanjem na večno življenje. Vsi naj vedno živimo v prijateljstvu z Bogom in med seboj. Tako bomo po smrti dosegli polnost blaženega življenja pri troedinem Bogu, v družbi angelov in svetnikov.

Marija, vrata nebeška, napolni nas z veselim pri­čakovanjem srečanja s teboj in tvojim Sinom v večni slavi.

Usmili se nas, o Gospod.

Usmili se nas.

 

Sklep

O Jezus, hvali naj ves svet te vekomaj,

po svojem križu nam podeli sveti raj.

Jezus, naše življenje in vstajenje, pomagaj družinam, da bodo postale šole človeških in krščanskih kreposti ter skupnosti tvoje navzočnosti. Zaslišijo in uresničijo naj tvoje vabilo k duhovni prenovi: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in ve­rujte evangeliju!« (Mt 1,15). Daj, da bo vsak družinski član zaživel v prijateljstvu s teboj in z Materjo Marijo ter z vsemi člani svoje družine. Tako bo postala po tvo­ji navzočnosti in dejavnosti podobna nazareški družini. Naj naše družine po medsebojni ljubezni in rodovitnosti izpolnijo Božji načrt ter rastejo v svetosti. Kot nosilke življenja, vere, upanja in ljubezni naj svetijo vsem ljudem v temí našega časa.

 Amen.